Privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals, pel que es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la llei orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Fòrum Psicoanalític Barcelona garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres membres, d’acord amb allò disposat al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal

La Política de protecció de dades del Fòrum Psicoanalític Barcelona descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable de tractament és el responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, essent capaç de demostrar-hod avant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit el Fòrum Psicoanalític Barcelona ha adoptat els nivells de protecció legalment exigits, i ha instal·lat totes les mesures tècniques a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat a tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscients que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

 • Responsable del tractament: Fòrum Psicoanalític Barcelona
 • Nom del titular: Fòrum Psicoanalític Barcelona
 • Domicili social: Ca. Sant Antoni Maria Claret, 25, bajos 1ª , 08037, Barcelona
C.I.F.: G-62793294
 • Telèfon de contacte: +34 934108317

 • Correu electrònic: info@forumpsicoanaliticbarcelona.com

 • DPD: Fòrum Psicoanalític Barcelona

Finalitat del tractament: Perquè usarem les seves dades ?

Totes les dades facilitades pels nostres membres i/o visitants a la web del Fòrum Psicoanalític Barcelona, o al seu personal, seran incloses en el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Fòrum Psicoanalític Barcelona, imprescindibles per a prestar els serveis solicitats pels usuaris, o per resoldre els dubtestes o qüestions plantejades pels nostres visitants. Gestionarem les seves dades per a permetre la matriculació en les activitats.

Legitimitat del tractament: Perquè necessitem les seves dades?

Relació contractual: És la que aplica quan vostè participa en algun dels nostres cursos.

Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i gestionar el cobrament de les quantitats endeutades.

El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant el marcatge de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o solicitut d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les seves dades ?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelels entitats públiques o privadesa les quals estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei.

En el cas que, al marge dels suposats comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li solicitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir al respecte.

Comunicació : On podriem enviar les seves dades?

No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant de temps mantindrem les seves dades ?

Tan sols conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir els fins pels que foren adquirides. A l’hora de determinar el periode de conservació oportú, examinem els riscs que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de cookies.

En aquest sentit, el Fòrum Psicoanalític Barcelona conservarà les dades personals una vegada finalitzada la relació amb vostè, debidament bloquejades, durant el plaç de prescripció de les accions que poguéssin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per al Fòrum Psicoanalític Barcelona, i no seràn tractades excepte per la seva posada a disposició de les Administracions públiques, jutges i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les seves dades?

Emplearem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscosals que estan exposades les dades. No obstant, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les seves dades quan utilitzi la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els hi exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat ?

 • Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quines estan essent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal)
 • Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan la exactitut, la legalitat, o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en tal cas, podrem conservarlos per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament de les indicades sigui interès nostre legítim. El Fòrum Psicoanalític Barcelona deixarà de tractar les seves dades excepte que tingui un interès legítim o sigui necessari per la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 • Dret a revocar el consentiment atorgat al Fòrum Psicoanalític Barcelona.

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres en la direcció: Carrer Sant Antoni Maria Claret 25, baixos 1ª, 08037 Barcelona, o bé escrivint un correu a info@forumpsicoanaliticbarcelona.com, adjuntant sempre còpia del seu DNI.

Tutela de drets: On puc formular una reclamació?

En cas que entengui que els seus drets han siguit desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguns dels medis següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es/(abre en ventana nueva)
Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Telèfon: 901 100 099 y 912 663 517
Formular una reclamació en l’Àgencia Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’un advocat ni d’un procurador.

Actualitzacions: Quins canvis pot haver-hi en aquesta Política de Privacitat?

El Fòrum Psicoanalític Barcelona es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudençals que puguin afectar al compliment de la mateixa.

(Visited 59 times, 1 visits today)
Last modified: 16 d'abril de 2024

Comments are closed.

Close